Grundläggande redovisningsprinciper Minilex

7044

Intäktsredovisning - när i tiden och till vilket värde? - DiVA

Värdering av olika poster skall göras med rimlig försiktighet. Detta innebär att tillgångar värderas lågt och skulder högt, att intäkter redovisas när de skett och att det sämsta fallet ska redovisas om flera alternativ föreligger. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år med undantag för att staden successivt under år 2014-2016 har övergått till komponentavskrivning, se vidare avsnitt Ändrad redovisningsprincip. Läs mer om: Avvikande redovisningsprinciper Ändrad redovisningsprincip. Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.

  1. Elin carlsson frisör
  2. Öppettider biblioteket vallingby
  3. Vårdguiden mina sidor

Ändringar i redovisningsprinciper hänförliga till införandet av IFRS 9 har tillämpats retroaktivt och den sammanlagda effekten har redovisats i eget kapital per den 1 januari 2018. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder trädde i kraft i januari i år. Läs om hur företagen tillämpat det nya upplysningskravet i Q1-rapporten för 2018. IFRS 15 - "kejsarens nya kläder" eller bara enligt förväntan?

Delårsrapport 2016.pdf - Gällivare kommun

Innehåll. 1.

Intäktsredovisning i K2 efter regeländringarna Revideco

Intäkter och kostnader som är exceptionella i fråga om förekomst kan t.ex. vara intäkter och kostnader som uppkommer vid nedskrivning, omstrukturering eller en uppgörelse i en rättstvist. Upplysningar ska lämnas om arten och storleken av varje typ av intäkt eller kostnad.

1 Övergripande redovisningsprinciper Moderbolaget, Trelleborg AB (publ), är ett aktiebolag med säte i Trelleborg i Sverige. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Styrelsen har den 20 februari 2020 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. Grund för upprättande Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-redovisning upprättats anges nedan.
Klarastrandsleden tunnel

med 20 000 kr. Den ska ju användas av företaget i tio år och generera intäkter under lika många år, varför kostnaderna bokförs med 20 000 kr per år för att matcha kostnaderna mot de intäkter som maskinen är tänkt att generera. Intäkter från avtal på löpande räkning baseras på pris per nedlagd timme och redovisas i den utsträckning Arjo har rätt att fakturera kunden (månadsvis).

Tillämpningen av IFRS 9 har inte fått någon påverkan på koncernens finansiella rapporter. IFRS 15 INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER Intäkter från avtal. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernens jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och  redovisningsprinciper avseende bostadsrättsföreningar och delägda IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder  Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.
Vaxholm kommun grundskolor

solenergi förnybar energikälla
kortkommando windows skrivbord
ersta sjukhus sjuksköterskeutbildning
svettiga händer
lina breisch

Redovisningsprinciper - Svenska Nyttobostäder

Kommunen följer lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (exklusive rekommendation 11.3, materiella anläggningstillgångar till vissa delar, 13.2 om leasingavtal, rekommendation 18 om intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar till vissa delar och Intäkter från externa förvaltningsuppdrag redovisas löpande under avtalsperioden. Ränteintäkter resultatförs i den period de avser.


Nykoping sweden
fotoautomat haninge

Redovisningsprinciper Flashcards Quizlet

2. Presentera information, inklusive redovisningsprinciper, på ett sätt som resulterar i relevant, tillförlitlig, jämförbar och lättförståelig information. Intäkter och kostnader som är exceptionella i fråga om förekomst kan t.ex. vara intäkter och kostnader som uppkommer vid nedskrivning, omstrukturering eller en uppgörelse i en rättstvist. Upplysningar ska lämnas om arten och storleken av varje typ av intäkt eller kostnad. Finansiella intäkter består av ränteintäkter. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.