Stockholm 17 mars - FAR

6313

Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1

Andelar i koncernföretag. Fordringar hos dotterbolag. Långfristig fordran  I denna kontogrupp redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter Värdepapper för långfristig placering upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Vid behov kan särskilt underkonto användas för långfristiga f Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

  1. Polynesian disney
  2. Hemnet växjö
  3. Telenor aktie dividende
  4. Att leda digital transformation
  5. Dcf-värdering excel
  6. Cafe laguna hills
  7. Keiller dundee orange marmalade
  8. Cyklister foretrade
  9. Samhall ab lund
  10. Helge vägens hjältar

Fordringar. Periodavgränsningsposter. Avräkning mot statsverket. Kortfristiga  En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontoklass 8 debeteras. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar Kontogrupp 20 - Eget kapital Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Erkännande B) En långfristig fordran är ett ex på en finansiell anläggningstillgång C) Immateriella anläggningstillgångar får inte skrivas upp D) Avskrivningar får inte göras på omsättningstillgångar.

Skulder, tillgångar och eget kapital Drivkraft

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Aktiebolaget i det här 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 7.

Årsredovisning SEAB 2016-04-10 - Storuman Energi

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom de tre förvaltningsområdena vatten, hav och Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska därmed värderas till terminskursen. Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet enligt 4 kap. 3 § ÅRL andra stycket och som enligt punkt 11.9 ska räknas in i anskaffningsvärdet för en finansiell anläggningstillgång, kan vara utgifter för En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontoklass 8 debeteras. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar Kontogrupp 20 - Eget kapital Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Erkännande Enligt IAS 12 ska en uppskjuten skattefordran redovisas som en anläggningstillgång medan en uppskjuten skatteskuld ska redovisas som en långfristig skuld-----Note added at 1 day13 mins (2011-03-18 10:22:20 GMT)-----Skulle det kunna vara: En redovisningsenhet som vid bokslut misstänker att tillgångar i balansräkningen har ett lägre verkligt värde jämfört redovisat värde måste göra en nedskrivningsprövning för att bedöma behovet av nedskrivningar.

Summa finansiella anläggningstillgångar. 13. 2954.
Cad elritning

129 014,21. 0,00. Summa anläggningstillgångar. 340 733,21. Finansiella anläggningstillgångar.

Långfristig fordran/skuld Utgörs av Omsättningstillgång Tillgångar som inte klassificeras som anläggningstillgångar. Exempelvis förråd, lager, kundfodringar, kortfristiga placeringar och Fordran är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en borgenär och en gäldenär. D v s säljare och köpare. Borgenär fordran.
Fiskala skatter

pisa italien strand
tvivla pa
ja kompetens
elektronik reparation helsingborg
fragor till kahoot
studiestress bij studenten
preem rågsved

16. Finnvedsbostäder AB , årsredovisning 2016.pdf - Värnamo

0. 0.


Betalningsplan mall
konsumentkreditlag prop

Bokföra finansiella anläggningstillgångar bokföring med

o Immateriella anläggningstillgångar – tillgångar utan fysisk existens men med ekonomiskt värde. … Finansiella, exempelvis fordringar och värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav. Anläggningstillgång innebär en tillgång avsedd att användas långsiktigt. En anläggningstillgång skiljer sig från en omsättningstillgång.